Informacja telefoniczna

+48 41 370 38 33

Rejestracja e -mail

info@szpitalgorka.pl

Ordynator: lek med. Przemysław Potasz, tel. 41 370 34 04

Dyżurka pielęgniarska: tel. 41 370 34 14

Oddział Rehabilitacyjny dla dorosłych to nowoczesna i zmodernizowana baza hotelowa. Pacjenci mają do dyspozycji pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, sprzętem RTV oraz dostępem do bezprzewodowej sieci internetowej Wi – Fi. Rehabilitacja odbywa się w oparciu o kontrakt zawarty ze Świętokrzyskim OW NFZ oraz poprzez komercyjne pobyty w terminach indywidualnie dostosowanych do potrzeb pacjenta.

Rehabilitacja prowadzona jest indywidualnie dobranymi metodami:

 • balneologiczna: (kąpiele w naturalnych wodach siarczkowych, kąpiele solankowe, okłady borowinowe),
 • leczenie kinezyterapeutyczne (ćwiczenia rehabilitacyjne), 
 • basen rehabilitacyjny,
 • masaże: klasyczny, wibracyjny, wirowy, podwodny, hydro-jet, medy-jet, mata wibracyjna,
 • światło- i elektrolecznictwo  

 

Szpital obecnie realizuje kontrakt na bezpłatne leczenie zawarty ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ oraz prowadzi leczenie komercyjne we wszystkich rodzajach swojej działalnośći.


Rehabillitacja Ogólnoustrojowa – Informacje

Rehabilitacja lecznicza ogólnoustrojowa NFZ 

Przyjmowanie skierowań i informacja dla pacjenta od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 14:30. pod numerem telefonu 41 370 38 33.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych, to świadczenia polegające na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych tj. po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych, neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych, pulmonologicznych. W ramach świadczeń wykonywane są: kompleksowa rehabilitacja lub fizjoterapia, badania diagnostyczne oraz świadczenia towarzyszące.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych przeznaczona jest dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowej rehabilitacji oraz całodobowego nadzoru medycznego. Zabiegi przeznaczone są dla pacjentów, którzy wymagają wszechstronnego postępowania usprawniającego. Skierowanie może być wystawiane przez lekarza oddziału:

 • urazowo-ortopedycznego,
 • chirurgicznego,
 • neurochirurgicznego,
 • neurologicznego,
 • reumatologicznego,
 • chorób wewnętrznych,
 • onkologicznego,
 • ginekologicznego,
 • urologicznego.

W razie wystąpienia u pacjenta zaostrzenia choroby przewlekłej, skierowanie może wystawić również lekarz poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.

Podczas przyjęcia na oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej, lekarz oddziału rehabilitacyjnego dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania, dokumentacji medycznej i oceny stanu zdrowia pacjenta. Pacjenci przyjmowani są na podstawie oryginału skierowania, w przypadku skierowania z oddziału szpitalnego z wypisem szpitalnym.

Skierowanie powinno zawierać:

 • pieczęć nagłówkową świadczeniodawcy (regon, numer aktualnej umowy z NFZ)
 • imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania osoby kierowanej na rehabilitację
 • rozpoznanie w języku polskim, kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10
 • pieczęć z numerem prawa wykonywania zawodu i podpis lekarza kierującego
 • datę wystawienia skierowania.
 • numer telefonu do kontaktu lub e-mail
 • zaznaczenie, że ubezpieczony jest zdolny do samoobsługi i aktywnej rehabilitacji.

 

Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie medyczne. 

Dostarczona dokumentacja zostanie zarejestrowana i przekazana do zespołu lekarskiego w celu zakwalifikowania do jednej z dwóch kategorii medycznych, tj: przypadek pilny lub przypadek stabilny.
Po czynnościach wyżej opisanych, skierowanie zostanie wpisywane na listę oczekujących na udzielenie świadczenia.

Do pacjenta zostanie wysyłana pisemna informacja o przewidywanym terminie leczenia.

Niekompletna lub niewłaściwa dokumentacja, jak również nie potwierdzająca konieczność tej formy leczenia, po zarejestrowaniu odsyłana jest do pacjenta z uzasadnieniem przyczyn jej nieprzyjęcia.

Ważne.  W celu otrzymania  świadczenia finansowanego przez NFZ na podstawie skierowania, świadczeniobiorca ( pacjent ) może wpisać się tylko u jednego świadczeniodawcy do kolejki oczekujących na dany rodzaj świadczenia.

Zmiana wyznaczonego terminu możliwa jest tylko na pisemny wniosek z uzasadnieniem medycznym (wypis ze szpitala, zaświadczenie lekarskie). 

Przesunięcia terminu udzielenia świadczenia niepoparta względami medycznymi jest traktowana jako rezygnacja i skutkuje skreśleniem z kolejki.

Nieusprawiedliwione nie zgłoszenie się na rehabilitację skutkuje całkowitym skreśleniem z kolejki oczekujących.

Uwaga! Szpital nie prowadzi rezerwacji pokoi. Pacjenci przyjmowani są według kolejki oczekujących, zgodnie z ustawowym obowiązkiem prowadzenia list pacjentów oczekujących na świadczenia medyczne (Dz. U. z 2008 roku Nr. 164, poz. 1027 z późniejszymi zmianami)    

 

Pacjenci udający się na kurację powinni pamiętać o zabraniu: * 2 komplety ubrań sportowych, * obuwie sportowe, * obuwie do poruszania się po obiekcie, * 2 ręczniki kąpielowe, * strój kąpielowy, * zapasu stale przyjmowanych lekarstw przez pacjenta na okres 3 tygodni,

Dodatkowo:

 1. Prosimy o pozostawienie w domu przedmiotów wartościowych. 
 2. Przyjęcia i wypisy realizowane są zgodnie z harmonogramem. 
 3. Koszty podróży do/ i na leczenie pacjent ponosi samodzielnie. 
 4. Za świadczenia dodatkowe pobierane są opłaty zgodne z cennikiem obowiązującym w Szpitalu.