Rehabilitacja w ramach NFZ dla dzieci i młodzieży

Zasady przyjęć

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Pacjent dokonuje rejestracji osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Warunkiem zarejestrowania się jest posiadanie oryginału skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz podanie danych osobowych pacjenta, tj. imię  i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy lub e-mail.

Pacjenci, zobligowani są dostarczyć oryginał skierowania do 14 dni od daty zarejestrowania w celu wprowadzenia do systemu pacjentów oczekujących na świadczenia.

Osoba dokonująca rejestracji podaje termin i godzinę zabiegów.

Fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych. Jednemu świadczeniobiorcy przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

Skierowanie na cykl zabiegów powinno zawierać następujące elementy:

  • Pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ
  • Imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL a w przypadku braku numeru PESEL numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  • Rozpoznanie w języku polskim
  • Kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD – 10.
  • Opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację.
  • Choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki (np. wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo – oddechowego lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji.
  • Zalecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu.
  • Pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.

 

KOCHAM WIĘC BADAM na „Górce”

 W dniu 03.03.2018r. w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym „Górka” w Busku-Zdroju po raz kolejny odbyła się akcja p.n. Biała Sobota. W tym roku Szpital rozpoczął współpracę z Fundacją Słoneczna Przyszłość. Wspólnie zostały zorganizowane bezpłatne badania pod kątem wady postawy połączone z badaniami profilaktyki onkologicznej. Nasi specjaliści z dziedziny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu a także Rehabilitacji Leczniczej przebadali ponad 100 małych pacjentów z czego połowę z nich skierowali na dalsze, kompleksowe leczenie w naszej Placówce.

 Biała Sobota cieszyła się dużym zainteresowaniem – już pierwszego dnia rejestracji skończyły się wolne miejsca na w/w badania. Kolejny etap naszej akcji odbędzie się już początkiem czerwca. Zapraszamy wszystkich chętnych do śledzenia naszego FANPAGE na portalu Facebook oraz strony internetowej www.szpitalgorka.pl