Usługi zakontraktowane z NFZ

Usługi zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Szpitalu „Górka”


 • Lecznictwo Szpitalne

  - Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

  - Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dorosłych

  Skierowanie do szpitala może wystawić każdy lekarz, także ten, który nie ma umowy z NFZ (np. z gabinetu prywatnego)

  Skierowanie na leczenie szpitalne zachowuje swoją ważność do chwili realizacji. Do skierowania lekarz kierujący (np. rodzinny lub specjalista) powinien dołączyć także wyniki przeprowadzonych badań diagnostycznych, które były wykonane w celu wstępnego rozpoznania schorzenia.

 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa

  Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawiane przez: lekarzy specjalistów: urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych;

  w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej

   

 Leczymy dzieci nawet bardzo ciężko porażone i uszkodzone umysłowo, ale w przypadku gdy możliwa jest długofalowa współpraca z rodzicami i wspólne ustalenie długoterminowego planu leczenia w domu i szpitalu naprzemiennie. Wyrażamy zgodę na  przebywanie w ciągu dnia w  szpitalu razem z dzieckiem rodziców lub opiekunów, lecz na noc muszą opuścić szpital wynajmując sobie kwaterę prywatną - informacja - pomoc w Recepcji Szpitala 

 

 • Szpitalny Oddział Uzdrowiskowy dla Dorosłych 

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe  może zostać  wystawiane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z każdej poradni także przez lekarza POZ. Skierowanie należy złożyć w Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia i po upływie około miesiąca pacjent otrzymuje informację o zakwalifikowaniu do leczenia i oczekuje w kolejce.   


 • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

  Skierowanie wystawiane jest przez lekarzy specjalistów: urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, lub lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, a w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

 • Poradnia Rehabilitacyjna

  Skierowanie jest wystawiane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

  Obowiązuje Rejestracja osobista lub telefoniczna (41 37 03 451) w Biurze Obsługi Pacjenta (na parterze Szp.)

 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

  Skierowanie jest wystawiane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

  Obowiązuje Rejestracja osobista lub telefoniczna (41 37 03 451) w Biurze Obsługi Pacjenta (na parterze Szp.)

  Pacjent sam wybiera placówkę, w której chce być leczony

  Leczenie w szpitalu „Górka” jest bezpłatne dla pacjentów skierowanych przez lekarzy j/w.Na wszystkie świadczenia medyczne wykonywane w tut. Szpitalu obowiązuje kolejka oczekujących.

Głównym celem prowadzenia list oczekujących jest zapewnienie równego traktowania wszystkich świadczeniobiorców, w tym sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.


Świadczeniobiorcę wpisuje się na listę oczekujących po stwierdzeniu, że posiada wymagane skierowanie na świadczenie danego rodzaju. W przypadku niekompletności skierowania pacjent zostanie poproszony o uzupełnienie danych lub uzyskanie ich od lekarza kierującego.


Dopisanie do listy oczekujących odbywa się na bieżąco w dniu zgłoszenia do szpitala, lub przesłania skierowania na adres Szpitala. Pacjenci oczekujący na świadczenia w Oddziałach: I, III i IV składają skierowania w Biurze Obsługi Pacjentów; do  Oddziału  II  w  Sekretariacie Medycznym Oddziału II