Aktualności


"Fizjoterapia Ambulatoryjna" w Szpitalu "Góka"

Dodano: 2018-04-17 08:14:46 Kategoria: Ogłoszenia


Szpital "Górka" zaprasza na zabiegi realizowane w ramach FIZJOTERAPII AMBULATORYJNEJ!


30629444_1740936389299152_4765166451411648512_o.jpg 
Fizjoterapia Ambulatoryjna NFZ


Zasady przyjęć


Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.


Pacjent dokonuje rejestracji osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.


Warunkiem zarejestrowania się jest posiadanie oryginału skierowania
wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz podanie danych
osobowych pacjenta, tj. imię  i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania,
telefon kontaktowy lub e-mail.


Pacjenci, zobligowani są dostarczyć oryginał skierowania do 14 dni od
daty zarejestrowania w celu wprowadzenia do systemu pacjentów
oczekujących na świadczenia.


Osoba dokonująca rejestracji podaje termin i godzinę zabiegów.


Fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się na podstawie zlecenia wydanego
przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w cyklu terapeutycznym do 10 dni
zabiegowych. Jednemu świadczeniobiorcy przysługuje nie więcej niż 5
zabiegów dziennie.


Skierowanie na cykl zabiegów powinno zawierać następujące elementy:


 • Pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ
 • Imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer
  PESEL a w przypadku braku numeru PESEL numer dokumentu potwierdzającego
  tożsamość.
 • Rozpoznanie w języku polskim
 • Kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD – 10.
 • Opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację.
 • Choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki (np.
  wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo –
  oddechowego lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków)
  mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji.
 • Zalecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy
  ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych
  zabiegów w cyklu.
 • Pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.

 

30629444_1740936389299152_4765166451411648512_o.jpg